SFK Flygklubb

Siljansnäs FK en gemytlig klubb med trivsam timrad klubbstuga med komplett kök, storstuga med öppen spis, TV, dator, trådlös Wi-Fi, dusch och toalett, enkla övernattningsstugor, camping samt sommartid bastuhus/duschar. Hotell, stugbyar och familjecamping med bad inom 3 km.
Siljansnäs FK är en del av:

(klicka)

FLYG med oss !
Se Siljan från ovan eller ta en provstart i segel- eller motorflyg!

Presentkort ordnas!
Välkommen för samråd och info inför en fantastisk, annorlunda upplevelse!
Ingmar Lind tel 070-3911150 eller e-maila lindingmar@hotmail.com så kommer "all" info i retur!

Search
« * Ny styrelse i Siljansnäs Flygklubb | Main | *Styrelsemöte 24. april kl 19 i klubbstugan. »
måndag
apr142014

*Årsmöte i Siljansnäs Flygklubb 26 april kl 1600 i klubbstugan

Idag 14 april mailas eller postas relevant material för årsmötet i flygklubben, dvs agenda, verksamhetsberättelse 2013, resultat- och balansräkning 2013, revisionsberättelse 2013, styrelsens förslag till budget 2014 och valberedningens förslag 2014.

Det har inte inkommit motioner till styrelsen.

Alla ovanstående dokument finns också tillgängliga i Styrelsepärm 2010- i klubbstugan.

Årsmötet är klubbens högsta myndighet. Det är årsmötet som bestämmer, hur klubbens liv ska vara och förvaltas. Därför är det viktigt att Du som medlem deltar och röster.

Rösträtt har Du om Du har betalt Din medlemsavgift och om Du fyller lägst 15 år under 2014.

Rösträtt kan utöves genom ombud. Ombud får ej företträda mer än en medlem. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet

 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>